Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim de la Iordan

Tropar la Acatistul Sfântului Gherasim de la Iordan, glasul al 8-lea

Cu curgerile lacrimilor tale nerodirea pustiului ai lucrat și cu suspinele cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare și te-ai făcut luminătorul lumii strălucind cu minunile Sfinte Cuvioase Gherasim, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Limba să nu tacă și gura să nu se ostenească aducând laude celor ce din tinerețe au alergat la purtarea cea anevoioasă a duhovniciei, că din iubirea Sa Domnul a revărsat har de iubire în inimile deschise Lui, întru care ai strălucit și tu. Bucură-te Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfințeniei iubirii lui Hristos!

Icosul 1

Din părțile Lichiei adunat de chemarea slujirii dumnezeiești, te-ai ocolit cu frică de Dumnezeu și cuget dumnezeiesc dobândind ai lăsat cele stricăcioase și trecătoare.
Bucură-te tinerețe luminată de lumina învierii;
Bucură-te viață neirosita în alergări deșarte;
Bucură-te că adâncul pustiei ți-a fost cetatea și școala;
Bucură-te că Lichia ai părăsit pentru Tebaida Egiptului;
Bucură-te în toate înțelepțite;
Bucură-te că ai găsit comoară din țărână;
Bucură-te că pe cele multe le-ai lăsat pentru sărăcia îndestulătoare;
Bucură-te cel ce inima smerită ai făcut-o dar tuturor;
Bucură-te izvor nesecat al iubirii lui Dumnezeu;
Bucură-te țărână roditoare de cele mântuitoare;
Bucură-te punte peste hotarul blestemului strămoșesc;
Bucură-te Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfințeniei iubirii lui Hristos!

Condacul 2

Sfânta Biserica a dreptei credințe, corabie pe valurile ridicate de furtuna păcatelor noastre s-a vădit, din care mulți s-au pierdut, neștiind a merge pe ape, neavând în cuget și sfințiri sfântă cântare: Aliluia!

Icosul 2

De la lume, de la trup și de la diavol vin rătăcirile, cursele ascunse în căile în care umblăm. Dar cetatea Iisus Hristos este de necucerit și peste toate lumina Lui priveghează.
Bucură-te martor al biruințelor ortodoxiei;
Bucură-te cel ce te-ai ridicat peste înșelare;
Bucură-te că iubirea de adevăr te-a scos la liman;
Bucură-te că în întunericul ereziei lui Eutihie ai biruit;
Bucură-te rug aprins nu pentru litera legii, ci pentru trăirea iubirii Mântuitorului Iisus;
Bucură-te că lângă Sfântul Eftimie cel Mare ai redobândit Calea, Adevărul și Viața;
Bucură-te îmbogățitule prin lepădare;
Bucură-te că ai plâns îndelung rătăcirea;
Bucură-te că pravilă de foc ai aprins fără foc în pustie;
Bucură-te inima ce arde mai puternic decât flăcările materiei;
Bucură-te pârjolitorule al tuturor celor nevrednice;
Bucură-te Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfințeniei iubirii lui Hristos!

Condacul 3

La apa Întâiului Botezat, la Iordan ai fost trimis de Sfântul Eftimie cel Mare să aduni oile risipite ale turmei Mântuitorului lumii și Sfințitorul apelor toate de jos, de sus, prin cântarea neîncetată și izbăvitoare: Aliluia!

Icosul 3

Ai făcut din inima ta biserica Domnului, căci fără de margini a fost și iubirea ta pentru cele făcute și binecuvântate de Domnul.
Bucură-te dar al iubirii lui Hristos;
Bucură-te cuib al Sfântului Duh;
Bucură-te binecuvântarea lui Dumnezeu Tatăl;
Bucură-te cel ce tot postul mare desăvârșit ajunai;
Bucură-te unitule doar cu Hristos;
Bucură-te deșert de netrecut pentru necredincioși;
Bucură-te bucuria nevoinței;
Bucură-te câmpie roditoare celor iubitori de Hristos;
Bucură-te viță cu rod de viață veșnică;
Bucură-te nor cu apă dumnezeiască;
Bucură-te altă năstrapă, mai cuprinzătoare decât prima;
Bucură-te Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfințeniei iubirii lui Hristos!

Condacul 4

Cu moartea pre moarte călcând viață veșnică a izvorât Dumnezeu tuturor celor ce-L urmează și sfântul Lui jug pe grumaz și-l așează, odihna cea lucrătoare aflând, veșnic bucurându-se cu cântărea: Aliluia!

Icosul 4

Taină și lumină, șoaptă și strigare, bucurie în nevoințe, ajunare îndestulătoare, deșert verde, furtună neprimejduită, blândețe nestricăcioasă și stăpânitoare, iubire din iubirea lui Dumnezeu te-ai arătat.
Bucură-te candelă aprinsă Mântuitorului lumii;
Bucură-te cetate a Preamăritului Împărat Ceresc;
Bucură-te trezorerie a Mângâietorului;
Bucură-te revărsare din nesfârșitul fluviu al iubirii Sfintei Treimi;
Bucură-te palat nestricăcios al faptelor bune;
Bucură-te săgeata trimisă spre cer de arcul monahismului;
Bucură-te armă de care doar iadul și păcatul se înspăimântă;
Bucură-te piatră în care Domnul, lovind cu dragostea Sa, a izvorât apa vie a rugăciunii;
Bucură-te grădină mai frumoasă decât poate vedea ochiul lumii;
Bucură-te plâns auzit doar de îngeri și bunul Dumnezeu;
Bucură-te îndestulătorul celor ce se satură doar cu rostirea cea aspră;
Bucură-te Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfințeniei iubirii lui Hristos!

Condacul 5

Căutat erai de toți cei aflați în nevoințe și te-ai făcut ca o oaste dumnezeiască, taină peste fire, tămăduitorule al urii, cel ce desăvârșit ai cântat: Aliluia!

Icosul 5

Peste fire a fost alcătuirea ta pentru că peste fire te-ai nevoit, aducând la firea cea dintâi cele pierdute din neascultare.
Bucură-te biruitorule al iadului fără de arme;
Bucură-te blândețe izvorâtă din iubirea lui Dumnezeu;
Bucură-te împărate, cela ce ai stăpânit peste regele fiarelor;
Bucură-te foc ce pârjolește vrăjmășiile diavolești;
Bucură-te că leul a ajuns paznic la dobitoace, din dragostea ta pentru Hristos;
Bucură-te cel de din contrarii ai făcut armonie de rai;
Bucură-te că smerenia ta a întors cele pierdute;
Bucură-te că din animale ai făcut frați de ascultare duhovnicească;
Bucură-te că leul a ajuns ca mielușelul;
Bucură-te că ai smerit pe cel ce înfricoșează omenirea;
Bucură-te că leul cel fioros te-a urmat chiar și dincolo de hotarul vieții vremelnice;
Bucură-te Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfințeniei iubirii lui Hristos!

Condacul 6

Ai împlinit ascultarea cea mare iubind pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău și pe aproapele ca pe tine însuți, întorcând înțelegerea desăvârșită a creației și lumina în ochii tuturor, oameni și fiare, cu îngerii toți cântând: Aliluia!

Icosul 6

Cu fapta și adevărul, urmând lui Hristos în iubire cruce ai aflat, prin care pe cei ce te urmau îi scăpai de frica satanei, îi tămăduiai de neputința lumească, trecându-i hotarul păcatelor cel de netrecut fără de răstignirea întru dragostea lui Dumnezeu.
Bucură-te cel ce ai înțeles că Dumnezeu este iubire;
Bucură-te că a iubi înseamnă a asculta și a împlini;
Bucură-te pământ ce ai rodit dumnezeiesc;
Bucură-te că ai dat hrana ta tuturor celor ce urmau pe Hristos;
Bucură-te că în pustiu ai fost grădinarul vieții veșnice;
Bucură-te că ai așezat pravilă dumnezeiască în cei dornici de dumnezeire;
Bucură-te că ai îngăduit focul numai în inima ta;
Bucură-te că acest foc a pârjolit toată răutatea potrivnicului;
Bucură-te că sărăcia ta a fost desăvârșită;
Bucură-te că nădejdea ta scară la rai s-a făcut;
Bucură-te că în iubire ai urmat Stăpânului tuturor;
Bucură-te Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfințeniei iubirii lui Hristos!

Condacul 7

Taină și împlinire a voii lui Dumnezeu, pustnicia cea lepădată de toate cele lumești aduce tuturor bogăția mântuirii: Aliluia!

Icosul 7

Viețuirea ta cine o poate înțelege și urma, îngerule în trup omenesc, care ai dăruit tuturor ucenicilor tăi postul desăvârșit, roditor al rugăciunii rugului aprins și împlinirea vieții.
Bucură-te potir sfânt al posturilor mari;
Bucură-te că pentru rugăciunile și nevoința ta Domnul a făcut pustia Iordanului mai bogată decât toate trezoreriile lumii;
Bucură-te că 70 de pustnici luminau calea mântuirii acelor ținuturi;
Bucură-te că toți aveau o inima și-un suflet, viețuind apostolește;
Bucură-te miere duhovnicească celor râvnitori;
Bucură-te amăreala tămăduitoare celor în patimi;
Bucură-te cale tainică ce duce la rai;
Bucură-te că doar focul dragostei lui Hristos lumina și încălzea chiliile voastre;
Bucură-te umbrire ce descoperi tainic strălucirea soarelui nostru Hristos Dumnezeu;
Bucură-te răcoare tuturor celor arși de patimi;
Bucură-te râu de foc dumnezeiesc ce arzi uneltirile vrășmașului;
Bucură-te Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfințeniei iubirii lui Hristos!

Condacul 8

Taina Sfintei Cruci, taina jertfei iubirii, taina unirii ce ruperea păcatului o trece, taina chipului omului robit în căutarea Domnului ai împlinit-o, înveșnicirea redând-o cu rugăciunile tale: Aliluia!

Icosul 8

Toate le-ai lepădat pentru a dobândi tot de la unicul Dumnezeu cel Întreit Sfânt, pe care L-ai slujit și de la care ai dobândit turmă aleasă, cuvântătoare.
Bucură-te îmbogățitule prin părăsirea a toate cele lumești;
Bucură-te prescură din aluatul dumnezeieștii iubiri;
Bucură-te că din lut ai devenit, cu voia Domnului și credința ta cea dreaptă, împărtășire de Duh Sfânt;
Bucură-te foc ce ne-ai încălzit spre coacerea duhovnicească;
Bucură-te rază din lumina cea nesfârșită și fără de pată;
Bucură-te lumina ce alungă întunericul din noi;
Bucură-te casă unde Domnul a găsit adăpost;
Bucură-te palat al desfătărilor duhovnicești;
Bucură-te ocol pentru oile cuvântătoare;
Bucură-te că timpul și moartea nu te-au atins cu nimic;
Bucură-te că azi ești mai puternic, curat și luminat decât ieri;
Bucură-te Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfințeniei iubirii lui Hristos!

Condacul 9

Mierea din faguri laolaltă strânge și albina și musca, ursul și omul, deopotrivă hrănindu-i, vindecându-i și alinându-i. Astfel a fost și cântarea ta, astfel sunt și rugăciunile tale acum: Aliluia!

Icosul 9

Cu ce arme ai biruit iadul și slăbiciunile noastre omenești, cel ce n-ai avut ca arme decât credința, nădejdea și dragostea. Ca și noi cu ele înarmându-ne să-ți urmăm la rai.
Bucură-te că asprele tale canoane au ridicat jugul păcatelor și al neputințelor;
Bucură-te că te-ai făcut mai hrănitor decât mierea;
Bucură-te că învățăturile tale revarsă și astăzi bună mireasma duhovnicească;
Bucură-te alergare mai iute ca fulgerul la tronul Sfintei Treimi pentru iertarea păcatelor noastre;
Bucură-te credință ortodoxă ce înmoi împietrirea sufletelor fiarelor;
Bucură-te nădejde în viață cea veșnică ce topești cu focul iubirii orice ură;
Bucură-te că iubit ai fost de Domnul după iubirea cu care ai iubit creația lui Dumnezeu;
Bucură-te îmblânzitorule al pustiului din noi;
Bucură-te pietricică din mozaicul cel mare al patericului;
Bucură-te că bucurie te-ai făcut nouă, tuturor robilor lui Dumnezeu;
Bucură-te cel ce te-ai lăsat stăpânit pentru a te stăpâni de la tot răul și vicleșugul;
Bucură-te Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfințeniei iubirii lui Hristos!

Condacul 10

Împreună viețuitori ați fost Sfinților Părinți de la Iordan și Palestina și Egipt și Sinai și Rait cu mulțimile de sfinți și mucenici și cu toți îngerii în chip văzut și nevăzut, dar știut și adeverit ați cântat: Aliluia!

Icosul 10

Timp de odihnă nu are biserica luptătoare a Domnului decât la ceruri, în sânul cel blând al lui Avraam, acolo unde cei ce n-au vrut să cunoască odihnă se adună în cete pe cete, cântare îngerească să audă și să cânte.
Bucură-te rod al marii iubiri a lui Dumnezeu;
Bucură-te spic ce sfințirea ai copt;
Bucură-te vin ce-L înveselești pe însuși Dumnezeu;
Bucură-te smerenie ce ai fost înălțată la timpul cuvenit;
Bucură-te că leul grăitor, diavolul, n-a avut pe cine înghiți;
Bucură-te treime biruitoare, Sfinte Gherasime, Sfinte Sava și Sfinte Teodosie;
Bucură-te că sinaxarul cel tainic al bisericii triumfătoare l-ai umplut cu cei chemați de Domnul;
Bucură-te că și astăzi pe cei ce te urmează îi miluiești;
Bucură-te pilda dreptei credințe ce ai luat bunurile neveștejite ale slavei;
Bucură-te gură pecetluită grăirii de rău;
Bucură-te dulce grăire a Sfintelor Scripturi;
Bucură-te Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfințeniei iubirii lui Hristos!

Condacul 11

În pustiul Iordanului ai trăit, dar grădina mai desfătată decât a Semiramidei te-ai făcut, veșnicule, roada Duhului împlinind, taine ce se descoperă doar în cântărea sfântă: Aliluia!

Icosul 11

Dumnezeu este iubire și cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne întru el – a tunat glasul de tunet al Domnului Sfântului Ioan Bogoslovul, Apostolul iubirii ce o ai urmat.
Bucură-te următorule de taine al Apostolului iubirii;
Bucură-te golitule de răutate, pizmă, egoism și toate buruienile satanei;
Bucură-te că iubind nevăzut pe Dumnezeu, de El te bucuri în veci;
Bucură-te iubire care înseamnă jertfă a lui Dumnezeu pentru noi;
Bucură-te mucenicie albă;
Bucură-te fulgerătule al vestirii preasfinte;
Bucură-te rănitule cu rana aducătoare de viață veșnică;
Bucură-te că ai sângerat pentru Domnul nostru Iisus Hristos, și Sângele Lui Preascump l-ai băut;
Bucură-te că ai mărturisit că Iisus Dumnezeu este în Trup, și cu Trupul Lui te-ai îndumnezeit;
Bucură-te cel închis între zidurile ce aduc singura libertate, iubirea lui Dumnezeu;
Bucură-te îngrăditule ce nu ai hotare, oriunde și oricând aflându-te când ești chemat în numele Domnului Hristos;
Bucură-te Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfințeniei iubirii lui Hristos!

Condacul 12

Căutat erai de toți cei aflați în nevoințe și te-ai făcut ca o oaste dumnezeiască, taină peste fire, tămăduitorule al urii, cel ce desăvârșit ai cântat: Aliluia!

Icosul 12

Ai înțeles cine este Biruitorul lumii, și L-ai mărturisit cu gândul, cu cuvântul și cu faptele tale bune, arătându-ne tuturor de atunci și din veac că Iisus este Fiul lui Dumnezeu venit la noi prin apă și prin sânge.
Bucură-te cel ce apa vieții ai revărsat în locuri fără de apă;
Bucură-te cel ce Sângele în jertfă fără de sânge ai arătat celor botezați;
Bucură-te cel ce ai arătat celor dornici Calea, Adevărul și Viața;
Bucură-te că ai hrănit cu cuvântul pe cei flămânzi de cuvânt;
Bucură-te că și leul Iordan, necuvântătorul, a trăit în boarea raiului iubirii;
Bucură-te preamăritule de Dumnezeu prin durerea dobitocului răpus de iubirea de tine;
Bucură-te feciorie odrăslitoare de ucenici;
Bucură-te mai curat decât lumina soarelui;
Bucură-te cel născut din Dumnezeu, care la El te-ai întors după călătoria prin viața aceasta;
Bucură-te că la Cina cea de Taină te-ai arătat îmbrăcat în Hristos;
Bucură-te că acum cu Preasfântă Fecioară, cu toți sfinții și îngerii față către față stau cu Dumnezeu;
Bucură-te Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfințeniei iubirii lui Hristos!

Condacul 13

Așa cum oglinda reflectă orice chip sau lucru așezat înainte-i, așa te-ai făcut tu oglindă de taină și iubirea sfințeniei lui Hristos, pentru care cu cutremur și liniște glăsuim și noi cu tine, cu voi, cu toți cei ajunși la limanul ceresc: Aliluia!

Acest Condac se zice de trei ori.

După aceasta se zice iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Condacul 1

Din părțile Lichiei adunat de chemarea slujirii dumnezeiești, te-ai ocolit cu frică de Dumnezeu și cuget dumnezeiesc dobândind ai lăsat cele stricăcioase și trecătoare.
Bucură-te tinerețe luminată de lumina învierii;
Bucură-te viață neirosita în alergări deșarte;
Bucură-te că adâncul pustiei ți-a fost cetatea și școala;
Bucură-te că Lichia ai părăsit pentru Tebaida Egiptului;
Bucură-te în toate înțelepțite;
Bucură-te că ai găsit comoară din țărână;
Bucură-te că pe cele multe le-ai lăsat pentru sărăcia îndestulătoare;
Bucură-te cel ce inima smerită ai făcut-o dar tuturor;
Bucură-te izvor nesecat al iubirii lui Dumnezeu;
Bucură-te țărână roditoare de cele mântuitoare;
Bucură-te punte peste hotarul blestemului strămoșesc;
Bucură-te Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfințeniei iubirii lui Hristos!

Icosul 1

Limba să nu tacă și gura să nu se ostenească aducând laude celor ce din tinerețe au alergat la purtarea cea anevoioasă a duhovniciei, că din iubirea Sa Domnul a revărsat har de iubire în inimile deschise Lui, întru care ai strălucit și tu. Bucură-te Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfințeniei iubirii lui Hristos!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *