Acatistul Sf Pangratie – pentru ce se citește?

Sf Pangratie

Acatistul Sfântului Pangratie este o rugăciune deosebit de puternică și se citește de credincioși pentru a cere ajutorul și mijlocirea acestui sfânt în diverse situații dificile ale vieții.

Sf Pangratie

Sfântul Pangratie este unul dintre sfinții foarte iubiți și venerați în Biserica Ortodoxă, fiind cunoscut ca un mare făcător de minuni și vindecător al bolilor sufletești și trupești. Sfântul Pangratie s-a născut în Antiohia în jurul anului 300 d.Hr., într-o familie creștină. A primit o educație aleasă și a dus o viață evlavioasă încă din tinerețe. A fost hirotonit episcop al cetății Taormina din Sicilia, unde a propovăduit cu înflăcărare cuvântul lui Dumnezeu și a întors multe suflete la dreapta credință.

Sfântul Pangratie a săvârșit numeroase minuni încă din timpul vieții, vindecând bolnavi, alungând demoni și aducând pacea și liniștea în sufletele tulburate. A trecut la cele veșnice în jurul anului 355 d.Hr., iar moaștele sale au fost descoperite în mod minunat în secolul al VIII-lea, răspândind bună mireasmă și făcând minuni.

Acatistul Sf Pangratie – pentru ce se citește?

Acatistul Sfântului Pangratie este o rugăciune prin care credincioșii îi cer acestui sfânt mijlocirea și ajutorul în diverse nevoi și suferințe. Printre situațiile pentru care se citește acest acatist se numără:

Pentru vindecarea bolilor trupești și sufletești – Sfântul Pangratie este cunoscut ca un mare doctor fără de arginți, care vindecă orice boală prin puterea sa de mijlocire către Dumnezeu.

Pentru alungarea duhurilor necurate și a gândurilor rele – Prin rugăciune fierbinte către Sfântul Pangratie, credincioșii pot primi putere și eliberare de sub influența celui rău.

Pentru găsirea unui loc de muncă potrivit și binecuvântarea activității profesionale – Sfântul Pangratie poate mijloci pentru cei care îi cer ajutorul, dăruindu-le înțelepciune, răbdare și spor în munca lor.

Pentru ocrotirea familiei, a căsniciei și a copiilor – Rugăciunile către acest sfânt pot aduce pacea, înțelegerea și iubirea în sânul familiei, precum și creșterea și educarea copiilor în duhul dreptei credințe.

Pentru călătorie fără primejdii și întoarcere cu bine acasă – Sfântul Pangratie este considerat și ocrotitorul călătorilor, fiind invocat pentru a oferi protecție și izbăvire de orice rău în timpul călătoriilor.

Pentru izbăvirea de necazuri, întristări și ispite – În orice situație dificilă a vieții, credincioșii pot găsi alinare, mângâiere și rezolvare prin mijlocirea Sfântului Pangratie.

Acatistul Sfântului Pangratie este o rugăciune profundă și plină de încredere în puterea și iubirea nemărginită a lui Dumnezeu, care lucrează prin sfinții Săi. Citirea sa cu credință și nădejde poate aduce pace, vindecare și izbăvire în viețile celor care îl cheamă cu evlavie pe acest mare sfânt făcător de minuni.

Acatistul Sf Pangratie

Citește și textul integral al Acatistului Sfântului Pangratie:

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Pangratie, Episcopul Taorminei, glasul al 4-lea

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge Sfinţite Mucenice Pangratie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea 1

Glasul 1

Irmosul

Cântare de biruinţă să cântăm toţi lui Dumnezeu, Cel Ce a făcut minunate minuni cu braţ înalt şi a mântuit pe Israel, că S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Pangratie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Preacinstită piatră te cunoaşte pe tine Biserica, Sfinte Pangratie, întărindu-se pururea cu tăria cuvintelor tale. Pentru aceea, cinsteşte astăzi pomenirea ta.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Pangratie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu plugul dumnezeieştilor tale cuvinte ogorând inimile cele înţelenite mai înainte de uscăciunea relei credinţe, le-ai arătat cu adevărat roditoare prin credinţă, Mucenice Pangratie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Propovăduind Unimea Cea în Trei numere, Care Se uneşte într-o fire, ai stins negura neînţelegerii dreptei credinţe şi cu învăţăturile cele dătătoare de lumină, ai luminat popoarele.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Din tine a răsărit Dătătorul de lumină Iisus Domnul, luminând marginile, Preacurată Stăpână, prin Care cei dintru întuneric şi din umbră au văzut lumină.

Cântarea a 3-a

Irmos: Să se întărească inima mea…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Pangratie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărit fiind de Duhul ai gonit duhurile cele viclene; şi cu pârghia rugăciunilor, ai surpat până la pământ capiştile idolilor, ridicând biserici, vrednicule de minuni.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Pangratie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cuvântul tău cel ascuţit ai tăiat spinii credinţei celei rele şi ai sădit dogmele cele de mântuire în sufletele care se îndreaptă cu adaosul bunătăţilor, Sfinte Pangratie Cuvioase.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dumnezeiescul Apostol Petru, aflându-te pe tine vas al Sfântului Duh, primitor de raze curate, te-a trimis către apus, ca să risipeşti negura neînţelegerii dreptei credinţe, preacinstite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Norul cel cu totul Luminos şi Năstrapa lui Dumnezeu cea cu totul de aur, pe cea mai Desfătată decât cerul şi Scara cea înaltă, Fecioară Neispitită de nuntă, credincioşii te fericim.

Irmosul

Să se întărească inima mea întru voia Ta, Hristoase Dumnezeule, Care peste ape ai întărit cerul al doilea şi ai întemeiat pământul pe ape, Atotputernice.

Cântarea a 4-a

Irmosul

Cu duhul văzând mai înainte, Proorocule Avacum, Întruparea Cuvântului a propovăduit, grăind: Când se vor apropia anii Te vei cunoaşte, când va veni vremea Te vei arăta; Slavă puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Pangratie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătându-te suflând foc din focul Mângâietorului, ai ars înşelăciunea, Sfinte Pangratie Înţelepte. Şi luminând ca un sfeşnic pe cei ce erau înecaţi în marea necunoştinţei îi îndreptezi către limanul voirii lui Dumnezeu.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Pangratie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din piatra cea vârtoasă adăpându-te Petru şi umplându-te, te-a trimis pe tine ca pe un alt râu să adăpi sufletele şi să usuci gârlele necredinţei cu curgerile dumnezeieştilor propovăduiri, cugetătorule de Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Strălucind viaţa ta cu dumnezeieştile frumuseţi, a întunecat năvălirile tuturor demonilor. Şi risipind întunericul neînţelegerii dreptei credinţe, ai arătat fii ai zilei pe cei ce cu dragoste s-au plecat învăţăturilor tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născut-ai, Preacurată Fecioară, pe Cuvântul Întrupat în două firi şi în două voiri, pe Cel Ce ne-a arătat intrările minunate ale mântuirii, nouă celor ce am fost robiţi de înşelăciune, Preacurată Fecioară Prealăudată.

Cântarea a 5-a

Irmosul

Pacea Ta o dă nouă, Fiule al lui Dumnezeu; că, afară de Tine, alt dumnezeu nu cunoaştem, numele Tău numim. Că Tu eşti Dumnezeu al celor vii şi al celor morţi.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Pangratie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu arătările minunilor ai vânat popoare şi cu cuvântul ai surpat capiştile; şi ai zidit frumuseţile Bisericii, spre înnoirea oamenilor, preasfinţite.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Pangratie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sângiurile tale ai înroşit podoaba cea sfinţită şi sângele cel spurcat, ce se aducea demonilor, l-ai uscat; şi purtător de biruinţă către ceruri te-ai suit, primind cununa biruinţei.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înaintea feţei tale s-a rupt îngrădirea cea idolească şi s-a deschis uşa limbilor; şi s-a împărţit dar dumnezeiesc inimilor credincioşilor, părinte, învăţătorule de cele sfinte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca ploaia S-a pogorât Hristos în pântecele tău, Preacurată şi a uscat ploile mulţimii zeilor şi a izvorât apa cunoştinţei de Dumnezeu, celor ce erau în văpaia înşelăciunii.

Cântarea a 6-a

Irmos: Proorocului Iona…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Pangratie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Iisus Cel Ce este Lumina tuturor şi Dumnezeu, umplându-ţi mintea de har şi luminându-te din destul, prin cuvântul tău a izbăvit popoarele de necuvântare.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Pangratie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Izbăvit-ai popoarele de stropirile cele idoleşti şi de sângiurile cele spurcate; şi fiind înjunghiat ca un miel, te-ai adus jertfă vie lui Dumnezeu, Sfinte Mucenice Pangratie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Slujit-ai cu sfinţenie Evangheliei lui Dumnezeu, înţelepte, pecetluind luminat învăţăturile cele dumnezeieşti cu sângele tău, sfinţite tăinuitorule, Mucenice Pangratie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fiind înecat de năpădirile cugetelor celor neroditoare, întoarce-mă către lumina mântuirii şi a vieţii, ceea ce ai născut pe Mântuitorul Hristos, Preacurată.

Irmosul

Proorocului Iona urmând, strig: Scoate viaţa mea din stricăciune, Bunule şi mă mântuieşte, Mântuitorul lumii, pe mine care grăiesc: Slavă Ţie.

CONDAC

Glasul al 4-lea

Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi lumii…

Arătatu-te-ai ca o stea luminoasă Tavromenienilor, Sfinte Mucenice Pangratie şi ai fost sfinţit pătimitor pentru Hristos, înaintea Căruia, stând acum, roagă-te pentru cei ce te cinstesc pe tine, fericite.

Cântarea a 7-a

Irmosul

De tinerii Tăi cei din cuptor, Mântuitorule, nu s-a atins nici nu i-a supărat pe ei focul. Atunci cei trei cu o gură cântau şi binecuvântau, grăind: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Pangratie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În sângele tău te-ai botezat, Sfinte Pangratie, cel ce botezai mai înainte popoarele cu apă. Şi bucurându-te te-ai mutat către Hristos, cu Care împreună petrecând, făcându-te dumnezeiesc prin har, Îl slăveşti pe El întotdeauna.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Pangratie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cei împlântaţi în sărătura răutăţilor, i-ai scos cu undiţa cuvintelor tale, sfinte. Şi cu ploaia cea preasfinţită a rugăciunilor tale, ai uscat adâncimea cea tulbure a credinţei celei rele, sfinţite tăinuitorule al lui Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Piatra cea cu adevărat Neruptă, te-a pus pe tine temei şi întărire nemişcată Bisericii, înţelepte, întru care se surpă la pământ toată răutatea cea copilărească a vrăjmaşului, descoperitorule de cele sfinte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cuvântul lui Dumnezeu Cel Preacurat, aflându-te pe tine Singură Preacurată şi născându-Se din pântecele tău, a curăţit pe cei credincioşi de spurcăciunea pricinuită nouă de neoprirea de la răutăţi, Mireasă a lui Dumnezeu, Preacurată.

Cântarea a 8-a

Irmos: Pe Cel de Care se înfricoşează…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Pangratie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înroşindu-te de focul supărărilor celor multe, ai rămas netopit, fiindu-ţi gândul ascuţit cu priviri luminoase şi te-ai arătat sabie, care taie materia multor zei, înţelepte.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Pangratie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aducând popoarele la cunoştinţa lui Hristos, în chip vădit ai săvârşit semne şi minuni, iar prin însuflarea Mângâietorului, ai spus mai dinainte cele viitoare ca un prooroc al lui Dumnezeu, cugetătorule de Dumnezeu.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Arătând popoarelor chipul pe care Ziditorul l-a purtat de bunăvoia Lui, unindu-Se cu noi, printr-Însul săvârşeşti puteri de semne, oprind spurcăciunea relei credinţe în mulţi zei.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca ploaia S-a pogorât Hristos, Cel Ce Singur este Făcător de bine, în pântecele tău, Fecioară şi cu adevărat a adăpat toată zidirea, uscând râurile cele tulburate ale nebuniei idolilor.

Irmosul

Să lăudăm să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Cel de Care se înfricoşează îngerii şi toate oștile, ca pe Făcătorul şi Domnul, lăudaţi-L, preoţi, preaslăviţi-L, tineri binecuvântaţi-L, popoare şi preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a

Irmos: Pe Norul cel Purtător…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Pangratie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-ţi-se şi sufletul şi cugetul cu strălucirile cele dătătoare de lumină ale lui Petru, ai ajuns către Apus ca o stea mult luminoasă, luminând cu învăţături pe cei căzuţi în prăpastiile necunoştinţei, Cuvioase Pangratie.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Pangratie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ştiind tu că cinstea icoanei trece la chipul cel dintâi, pretutindenea ridicai pe stâlpi chipul cel Preacurat al lui Iisus Dumnezeului nostru, spre surparea chipurilor demonice, Mărite Mucenice Pangratie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind încuviinţat cu luminile cele preasfinţite şi luminând cu strălucirile cele muceniceşti, vezi slava lui Dumnezeu cu suflet vesel, Sfinţite Pangratie, cel ce eşti podoaba ierarhilor şi a mucenicilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Milostiveşte-Te, Doamne, spre noi, cei ce lăudăm naşterea Ta, cea în chip de negrăit din Fecioară. Căci Tu ne izbăveşti de supărări, de patimi şi de nevoi, pe noi, robii Tăi, cu rugăciunile ei, ca un Făcător de bine şi Însuţi Iubitor de oameni.

Irmosul

Pe Norul cel Purtător de Lumină, întru care S-a pogorât Stăpânul tuturor din cer, ca ploaia pe lână şi S-a Întrupat pentru noi, făcându-Se om, Cel fără de început; pe aceea să o mărim toţi, ca pe Curata Maică a Dumnezeului nostru.

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi lumii…

Părtinitor al dreptei credinţe, purtător de biruinţă te-ai arătat, Sfinţite Pangratie, în ceruri, împreună cu cei fără de trup, înainte stând. Pentru aceasta, roagă-te Domnului să ne mântuiască pe noi.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi lumii…

Primind rugăciunea de la noi, care scăpăm sub acoperământul tău, Preacurată Fecioară, nu înceta a te ruga către Fiul tău, să ne izbăvim noi, robii tăi.

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi lumii…

Văzând pe Fiul şi Domnul tău pironit pe Cruce şi tânguindu-te ca o maică şi văitându-te, strigai: Vai mie! Cum pătimeşti, Fiul meu Preaiubit?

Acesta este Acatistul Sfântului Ierarh Pangratie, un puternic mijlocitor și ocrotitor al credincioșilor, care alergă la el în rugăciune și în necazurile vieții. Minunile și faptele sale sfinte rămân întipărite în sufletele celor care îl cinstesc, iar rugăciunile sale fierbinți ne poartă pe toți spre bucuria Împărăției cerești. Amin!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *